نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۵۱

 • شحله ۱۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت مخلوط ۵۵,۰۰۰ تومان
  -۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت مخلوط ۷۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت مخلوط ممتاز ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت مخلوط ممتاز ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • سرسینه گوساله ۱۷,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • خرده گوشت ۴۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • جوجه کباب مخصوص زعفرانی ۲۸,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • زبان بی حلقوم گوساله ۸۵,۰۰۰ تومان
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلم گوساله ۸,۰۰۰ تومان
  -۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • فیله گوساله ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  -۱۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • چنجه راسته گوساله ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  -۲۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سردست گوساله ۷۵,۰۰۰ تومان
  -۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران گوساله ۸۱,۰۰۰ تومان
  -۲۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • راسته مغز گوساله ۱۲۲,۰۰۰ تومان
  -۱۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • راسته با استخوان گوساله ۸۱,۰۰۰ تومان
  -۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • دنبه گوسفندی ۳۲,۰۰۰ تومان
  -۹,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلوه گوسفند ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گردن گوسفندی ۹۲,۰۰۰ تومان
  -۱۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلوه گاه گوساله ۵۸,۰۰۰ تومان
  -۲۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلوه گاه گوسفندی ۵۸,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  -۱۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • راسته گوسفندی ۹۸,۰۰۰ تومان
  -۵۳,۱۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سردست با ماهیچه گوسفندی ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  ۵,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای