نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۷

 • شحله ۱۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت مخلوط ۵۵,۰۰۰ تومان
  -۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت مخلوط ممتاز ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • خرده گوشت ۴۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • زبان بی حلقوم گوساله ۸۵,۰۰۰ تومان
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلم گوساله ۸,۰۰۰ تومان
  -۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • فیله گوساله ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  -۱۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • چنجه راسته گوساله ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  -۲۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سردست گوساله ۷۵,۰۰۰ تومان
  -۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران گوساله ۸۱,۰۰۰ تومان
  -۲۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • راسته مغز گوساله ۱۲۲,۰۰۰ تومان
  -۱۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • راسته با استخوان گوساله ۸۱,۰۰۰ تومان
  -۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • دنبه گوسفندی ۳۲,۰۰۰ تومان
  -۹,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلوه گوسفند ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گردن گوسفندی ۹۲,۰۰۰ تومان
  -۱۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلوه گاه گوساله ۵۸,۰۰۰ تومان
  -۲۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • قلوه گاه گوسفندی ۵۸,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  -۱۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • راسته گوسفندی ۹۸,۰۰۰ تومان
  -۵۳,۱۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سردست با ماهیچه گوسفندی ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  ۵,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ماهیچه دست گوسفندی ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  -۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران گوسفندی ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  -۱۱,۴۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • شقه گوسفندی ۹۰,۵۰۰ تومان
  -۱۰,۷۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • پاچه گوسفندی ۱۲,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آبان ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای